آزمون های پایه نهم


مطالعات اجتماعی

از صفحه 1 تا 111

دریافت پاسخنامه

دانلود جزوه آموزشی


زبان انگلیسی

از صفحه 1 تا 76

دریافت پاسخنامه

دانلود جزوه آموزشی


علوم تجربی

از صفحه 1 تا 111

دریافت پاسخنامه

دانلود جزوه آموزشی


ریاضیات

از صفحه 1 تا 111

دریافت پاسخنامه

دانلود جزوه آموزشی


پیام های آسمان

از صفحه 1 تا 111

دریافت پاسخنامه

دانلود جزوه آموزشی


ادبیات فارسی

از صفحه 1 تا 111

دریافت پاسخنامه


آزمون های پایه دوازدهم ریاضی


حسابان (3)

1398/12/27

از صفحه 1 تا 83

دریافت پاسخنامه


شیمی (3)

1399/01/07

از صفحه 1 تا 88

دریافت پاسخنامه


فیزیک (3)

1399/01/11

از صفحه 1 تا 69

دریافت پاسخنامه


فارسی (3)

1399/01/14

از صفحه 1 تا 108

دریافت پاسخنامه


انگلیسی(3) و کتاب کار

1399/01/18

از صفحه 1 تا 76

کتاب کار 1 تا 46

دریافت پاسخنامه


دین و زندگی (3)

1399/01/20

از صفحه 1 تا 92

دریافت پاسخنامه
آزمون های پایه دوازدهم علوم تجربی


زیست شناسی (3)

1398/12/27

از صفحه 1 تا 62

دریافت پاسخنامه


شیمی (3)

1399/01/07

از صفحه 1 تا 88

دریافت پاسخنامه


عربی ،زبان قرآن

1399/01/09

از صفحه 1 تا 48

دریافت پاسخنامه


فیزیک (3)

1399/01/11

از صفحه 1 تا 61

دریافت پاسخنامه


فارسی (3)

1399/01/14

از صفحه 1 تا 108

دریافت پاسخنامه


ریاضی (3)

1399/01/16

از صفحه 1 تا 64

دریافت پاسخنامه


انگلیسی(3) و کتاب کار

1399/01/18

از صفحه 1 تا 76

کتاب کار 1 تا 46

دریافت پاسخنامه


دین وزندگی (3)

1399/01/20

از صفحه 1 تا 92

دریافت پاسخنامه
آزمون های پایه دوازدهم علوم انسانی


ریاضی و آمار (3)

1399/01/06

از صفحه 1 تا 60

دریافت پاسخنامه


جامعه شناسی (3)

1399/01/10

از صفحه 1 تا 80

دریافت پاسخنامه


انگلیسی(3) و کتاب کار

1399/01/17

از صفحه 1 تا 76

کتاب کار 1 تا 46

دریافت پاسخنامه


فارسی (3)

1399/01/19

از صفحه 1 تا 108

دریافت پاسخنامه


فلسفه (2)

1399/01/23

از صفحه 1 تا 72

دریافت پاسخنامه


دین و زندگی (3)

1399/01/27

از صفحه 1 تا 109

دریافت پاسخنامه