آزمون های پایه دوازدهم ریاضی


حسابان (3)

1398/12/27

از صفحه 1 تا 83


شیمی (3)

1399/01/07

از صفحه 1 تا 88


عربی ،زبان قرآن (3)

1399/01/09

از صفحه تا 48


فیزیک (3)

1399/01/11

از صفحه 1 تا 69


فارسی (3)

1399/01/14

از صفحه 1 تا 108


انگلیس (3) و کتاب کار آن

1399/01/18

از صفحه 1 تا 76

کتاب کار از صفحه 1 تا 46


دین و زندگی (3)

1399/01/20

از صفحه 1 تا 92
آزمون های پایه دوازدهم علوم تجربی


زیست شناسی (3)

1398/12/27

از صفحه 1 تا 62


شیمی (3)

1399/01/07

از صفحه 1 تا 88


عربی ،زبان قرآن

1399/01/09

از صفحه 1 تا 48


فیزیک (3)

1399/01/11

از صفحه 1 تا 61


فارسی (3)

1399/01/14

از صفحه 1 تا 108


ریاضی (3)

1399/01/16

از صفحه 1 تا 64


انگلیسی (3) و کتاب کار آن

1399/01/18

از صفحه 1 تا 76

کتاب کار از صفحه 1 تا 46


دین وزندگی (3)

1399/01/20

از صفحه 1 تا 92
آزمون های پایه دوازدهم علوم انسانی


ریاضی و آمار (3)

1399/01/06

از صفحه 1 تا 60


جامعه شناسی (3)

1399/01/10

از صفحه 1 تا 80


انگلیسی (3) و کتاب کار آن

1399/01/17

از صفحه 1 تا 76

کتاب کار از صفحه 1 تا 46


فارسی (3)

1399/01/19

از صفحه 1 تا 108


فلسفه (3)

1399/01/23

از صفحه 1 تا 72


عربی ،زبان قرآن (3)

1399/01/25

از صفحه 1 تا 70


دین و زندگی (3)

1399/01/27

از صفحه 1 تا 109


تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر

1399/01/28

از صفحه 1 تا111